Poniżej znajdują się informacje prawne dotyczące korzystania z niniejszej witryny internetowej.

Uwagi prawne i pliki cookie


Poniżej znajdują się informacje prawne dotyczące korzystania z niniejszej witryny internetowej. Oprócz tego przedstawiona jest też Polityka prywatności, w której wyjaśniono, jakiego rodzaju treści mogą być gromadzone i przetwarzane oraz w jaki sposób możemy wykorzystywać „pliki cookie”. Dziękujemy za zapoznanie się z tą stroną. Jeśli akceptują Państwo wszystkie opisane na niej warunki, dziękujemy za korzystanie z naszej witryny internetowej. Otwarcie lub użycie stron niniejszej witryny oznacza akceptację wszystkich warunków.

Firma Desoutter składa się z kilku podmiotów prawnych, z których każdy prowadzi własną działalność i oferuje własne produkty. Żaden z podmiotów prawnych Desoutter nie jest odpowiedzialny za żadne czynności ani zaniechania będące dziełem innego podmiotu prawnego. Osoba czerpiąca informacje z niniejszej witryny lub korzystająca z niej w jakikolwiek inny sposób akceptuje fakt, że odpowiedzialność za produkt, ofertę lub informację marketingową ponosi wyłącznie bezpośrednio zaangażowany podmiot prawny.

Informacje opublikowane w niniejszej witrynie mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia i na firmie Desoutter nie ciążą żadne związane z tym obowiązki ani zobowiązania. Treść przedstawiona w niniejszej witrynie jest wyłącznie udogodnieniem dla użytkowników i ma jedynie niewiążący charakter informacyjny. Tworzenie jakichkolwiek odnośników do niniejszej witryny bez pisemnego zezwolenia jest zabronione.

Dołożymy wszelkich starań, aby informacje w witrynie były dokładne. NIE GWARANTUJEMY JEDNAK DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, AKTUALNOŚCI, NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH ANI ZDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK OKREŚLONEGO CELU PODANYCH NA STRONIE INFORMACJI. W ŻADNYM PRZYPADKU NIE PRZYJMIEMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY, CZY TO BEZPOŚREDNIE CZY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, NASTĘPCZE, KARNE CZY JAKIEKOLWIEK INNE WYNIKAJĄCE Z UŻYWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYWANIA NINIEJSZEJ WITRYNY LUB JEJ ZAWARTOŚCI, WŁĄCZAJĄC MIĘDZY INNYMI UTRATĘ ZYSKÓW, PRZERWY W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ PROGRAMÓW LUB INNYCH DANYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SYSTEMIE PRZETWARZANIA INFORMACJI ODWIEDZAJĄCEGO LUB W INNYCH MIEJSCACH. TO OSOBA KORZYSTAJĄCA Z SERWISU JEST ZOBOWIĄZANA DO PODJĘCIA WSZELKICH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI ZABEZPIECZAJĄCYCH PRZED WIRUSAMI, ROBAKAMI, KONIAMI TROJAŃSKIMI I INNYMI APLIKACJAMI O CHARAKTERZE DUSTRUKCYJNYM. NIE SKŁADAMY ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO INNYCH WITRYN NALEŻĄCYCH DO PODMIOTÓW TRZECICH, NA KTÓRE UŻYTKOWNIK MOŻE TRAFIĆ POPRZEZ NINIEJSZĄ WITRYNĘ.

Prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej

Treść niniejszej witryny, w tym między innymi logo, znaki towarowe, nazwy handlowe, tekst, obrazy, grafiki, dźwięki, animacje i filmy wideo oraz ich aranżacja w witrynie należą do nas lub jednej bądź większej liczby innych jednostek firmy Desoutter lub podmiotów trzecich i są chronione przez prawo autorskie. Żadna treść z niniejszej witryny nie może być odtwarzana, kopiowana, przenoszona, publikowana, rozpowszechniana, modyfikowana, ponownie opublikowana ani umieszczana na innych stronach lub w innych dokumentach bez uprzedniego otrzymania zgody na piśmie. Wszystkie prawa własności intelektualnej zawarte w niniejszej witrynie, w tym prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnice handlowe i patenty, są zastrzeżone i posługiwanie się nimi bez uprzedniego otrzymania na piśmie zgody ich właściciela jest surowo zabronione. Żadnego elementu treści niniejszej witryny nie należy interpretować jako udzielenia wyraźnej ani dorozumianej licencji lub prawa do używania naszych lub należących do jakiegokolwiek innego podmiotu Desoutter bądź podmiotu trzeciego praw własności intelektualnej.

Polityka prywatności

Adresy IP, przeglądarki internetowe, systemy operacyjne nazwy domen: możemy rejestrować adresy IP użytkowników przeglądających nasze strony. Adres IP nie pozwala zidentyfikować konkretnej osoby, lecz dostawcę usług internetowych. Inne informacje, niepozwalające zidentyfikować konkretnej osoby, które możemy zbierać to m.in. typ przeglądarki internetowej, typ systemu operacyjnego oraz nazwa domeny strony, z której odwiedzający wszedł na naszą stronę. Informacje te są gromadzone w celu sporządzenia ogólnych statystyk demograficznych, takich jak lokalizacja odwiedzających oraz czas spędzony na tych stronach. Informacje te są wykorzystywane do zarządzania witryną, diagnozowania problemów z serwerem, analizowania trendów i statystyk oraz podnoszenia jakości usług.

Pliki cookie

Gdy użytkownik przegląda nasze strony, możemy wysyłać na jego komputer pliki cookie. Cookie to niewielki plik tekstowy lub mała porcja danych, które witryna może umieścić w komputerze przeglądającego stronę. Same w sobie pliki cookie nie zawierają żadnych informacji pozwalających zidentyfikować osobę. Jeśli jednak użytkownik przekaże nam takie informacje (na przykład rejestrując się w usłudze internetowej lub używając dostarczonego przez nas hasła), to informacje te mogą zostać powiązane z danymi zapisanymi w pliku cookie. Istnieją dwa rodzaje plików cookie. Pierwszy typ to plik przechowywany w komputerze użytkownika przez dłuższy czas i mogący w nim pozostać także po wyłączeniu urządzenia. Plik taki może na przykład informować użytkownika o tym, jakie zmiany wystąpiły na określonej stronie od czasu ostatniej wizyty w witrynie. Drugi typ plików cookie to tzw. „pliki cookie sesji”. Pliki takie są tymczasowo przechowywane w pamięci komputera, gdy użytkownik przegląda strony. Przy ich użyciu witryna może na przykład „zapamiętywać”, jaki język został wybrany przez użytkownika. Pliki cookie sesji są przechowywane w komputerze przez krótki czas, ponieważ są kasowane w chwili zamknięcia okna przeglądarki internetowej. Do zbierania i przetwarzania informacji pozyskiwanych za pomocą plików cookie możemy wykorzystywać usługi świadczone przez podmioty trzecie.

Plików cookie możemy używać do różnych celów, na przykład:

Jak wyłączyć zapisywanie plików cookie:

Prawie każda przeglądarka internetowa ma funkcję blokowania plików cookie, usuwania ich z dysku twardego oraz powiadamiania o tym, że odwiedzana witryna wysyła pliki cookie przed ich zapisaniem. Szczegółowe informacje na temat tych funkcji można znaleźć w instrukcji obsługi lub pomocy do przeglądarki. Należy mieć na uwadze, że niektóre z naszych stron bez plików cookie mogą działać nieprawidłowo.

Dane osobowe

Nie gromadzimy danych osobowych bez wiedzy i zgody właściciela ani nie wynajmujemy i nie sprzedajemy takich informacji. O dane osobowe możemy poprosić w celu dostarczenia określonego produktu lub określonej usługi bądź informacji albo w celu zrealizowania transakcji. Dane osobowe mogą na przykład zawierać nazwisko, tytuł, adres dostawy, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numery telefonu, numery faksu i/lub dane karty kredytowej. Informacje takie są gromadzone wyłącznie, gdy są potrzebne do dostarczenia produktu lub informacji albo zrealizowania usługi lub transakcji bądź gdy użytkownik wyśle je do nas w innym celu, na przykład starając się o pracę.

Komu mogą zostać ujawnione dane osobowe

Przekazane nam dane osobowe nie zostaną ujawnione podmiotom trzecim bez zgody właściciela, chyba że będzie tego wymagać prawo lub gdy w dobrej wierze uznamy, że takie ujawnienie jest niezbędne do tego, by (i) wykonać jakieś działanie w interesie publicznym lub (ii) chronić prawa lub własność należące do nas lub jakiegokolwiek innego podmiotu Desoutter lub filii Desoutter. Dane osobowe mogą jednak zostać ujawnione innym podmiotom Desoutter i podmiotom trzecim, w tym między innymi firmom transportowym, dostawcom, dystrybutorom, instytucjom finansowym, naszym partnerom biznesowym oraz urzędom pocztowym i agencjom rządowym (na przykład urzędowi celnemu), w celu spełnienia prośby, dostarczenia produktu, usługi lub informacji, zrealizowania transakcji lub świadczenia usług z zakresu obsługi klienta. Inny podmiot Desoutter lub podmiot trzeci może znajdować się w europejskiej strefie ekonomicznej lub poza nią Zgodnie z powyższymi postanowieniami, przekazanie swoich danych osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazanie ich do innych krajów, w tym także do krajów spoza europejskiej strefy ekonomicznej.

Usuwanie, poprawianie, aktualizowanie i przeglądanie własnych swoich osobowych
Aby usunąć, poprawić, zaktualizować lub przejrzeć przekazane nam dane osobowe albo wyjaśnić jakiekolwiek związane z nimi wątpliwości, należy się z nami skontaktować. Kontaktując się z nami w tej sprawie, należy podać nazwę strony internetowej lub miejsca, w którym zostały przekazane informacje będące przedmiotem kontaktu, oraz informacje kontaktowe (na przykład nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy itd.), które zostały wówczas podane.

Bezpieczeństwo

Dane osobowe i inne dane na naszych serwerach są chronione przed nieautoryzowanym dostępem, utratą i zmianą za pomocą środków technicznych i administracyjnych. Nie ma jednak możliwości zagwarantowania stuprocentowego bezpieczeństwa żadnego serwera ani transmisji danych przez internet. Dlatego wszelkie czynności i próby nawiązania kontaktu użytkownik wykonuje na własne ryzyko.

Łącza do witryn podmiotów trzecich

Niektóre z naszych stron mogą zawierać łącza do witryn podmiotów trzecich. Nie odpowiadamy za politykę prywatności, treść ani sposób działania tych witryn ani ich właścicieli lub operatorów.

Zmiany w Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmieniania lub aktualizowania tej Polityki prywatności w dowolnym czasie.

Zaplanuj własną drogę do Przemysłu 4.0! Zaplanuj własną drogę do Przemysłu 4.0!